Wypowiedzenie umowy o pracę – co warto wiedzieć?

0
306
Wypowiedzenie umowy o pracę

Umowa o pracę jest stosunkiem prawnym łączącym pracownika oraz pracodawcę, zgodnie z którym ten pierwszy zobowiązuje się do świadczenia osobiście pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem jak też w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca zobowiązany jest zapłaty umówionego wynagrodzenia. Tego rodzaju umowy są podstawowym rodzajem stosunku pracy, który podlega szczegółowemu uregulowaniu w kodeksie pracy. Umowy te nie trwają oczywiście w nieskończoność i podlegają rozwiązaniu.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Umowa o pracę może zostać rozwiązana: na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, czyli przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez wypowiedzenia, czyli przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz z upływem czasu, na który była zawarta.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Jednym ze wspomnianych sposobów wypowiedzenia umowy o pracę jest jej wypowiedzenie. Czym jest owo wypowiedzenie? Jest to jednostronne, bo składane przez jedną ze strony, oświadczenie woli złożone drugiej stronie mające na celu rozwiązanie umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia. Zatem należy pamiętać, że decydując się na taki sposób zakończenia stosunku pracy, nastąpi to nie od razu ale dopiero po upływie okresu wypowiedzenia, co oznacza że jeszcze pracownik będzie musiał świadczyć pracę. Czas wypowiedzenia zależny jest od rodzaju umowy o pracę oraz okresu pracy u danego pracodawcy. W przypadku umów o pracę na czas określony i nieokreślony wynosi on 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Bardzo ważne jest to, że wypowiedzenie umowy o pracę musi nastąpić na piśmie bez względu na to czy składa je pracownik czy pracodawca. Zatem pracownik w piśmie wskazuje tylko, że chce rozwiązać umowę o pracę. Jednakże jeżeli wypowiedzenia dokonuje pracodawca to jego obowiązkiem jest wskazanie nadto przyczyny uzasadniającej jej wypowiedzenie. Naruszenie pisemności nie jest związane z żadną sankcją dla pracownika, natomiast pracodawca naraża się w przypadku sporu sądowego na uznanie przez sąd bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenia do pracy lub odszkodowania dla pracownika.

Wypowiadając umowę o pracę pamiętajmy o powyższych kilku zasadach tak, aby dokonać tego skutecznie i nie narazić się na niepotrzebne spory sądowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here